Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Bazyliki w Szczepanowie wraz z Domem Parafialnym oraz Kaplicą Cmentarną

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Bazyliki w Szczepanowie wraz z Domem Parafialnym oraz Kaplicą Cmentarną

 

Zamawiający:

Zamawiającym jest: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM

                                      w Szczepanowie

Adres: ul. Św. Stanisława 2 32-823 Szczepanów

Telefon: 600 261 583

Strona internetowa: https://bazylikaszczepanow.pl/

e-mail: wlpasiut@tarnow.opoka.org.pl

 

Załączniki :

załącznik-nr-2-Oświadczenie załacznik-nr-1-Formularz-Ofertowy-1 Załącznik nr 4b Program funkcjonalno-użytkowy – Kaplica Cmentarna Załącznik-nr-5-wykaz-osób Zapytanie Ofertowe – strona Parafii zapytanie ofertowe – strona parafii-1

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

administratorem danych osobowych osób fizycznych, jest Parafa Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie.

kontakt z inspektorem ochrony danych Zamawiającego następuje za pomocą adresu e-mail: wlpasiut@tarnow.opoka.org.pl

Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem ofertowym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Bazyliki w Szczepanowie wraz z Domem Parafialnym oraz Kaplicą Cmentarną

odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

 

dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania ofertowego.

obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych dotyczących bezpośrednio tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu ofertowym; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

 

w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby fizyczne posiadają:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tych osób;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych tych osób;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO1;

 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy osoby fizyczne uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tych osób narusza przepisy RODO;

 

osobą fizycznym nie przysługuje:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego

74231000-7 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

74240000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne

74260000-9 Usługi związane z budownictwem

74263000-0 Doradcze usługi budowlane

74313000-6 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

74843000-0 Usługi towarzyszące usługom projektowym

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 Roboty na placu budowy

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

454211100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dla Bazyliki, Domu parafialnego oraz Kaplicy Cmentarnej: projekt budowlany, projekt wykonawczy. Projekty powinny zawierać część opisową (wraz z opisem technicznym dla poszczególny branż), a także część rysunkową (rysunki branżowe, konstrukcyjne, szczegółowe), szczegółową specyfikację techniczną obejmująca swoim zakresem wszystkie roboty związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia, materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę szczegółowo opisane w załączniku nr 4, załącznik nr 4a, załącznik nr 4b do zapytania.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w: „Programie funkcjonalno-użytkowym”, stanowiącym załącznik nr 4, załącznik nr 4a, załącznik nr 4b do zapytania ofertowego, który stanowi jego integralną część.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

 

Bazylika w Szczepanowie:

 

Sporządzenie dokumentacji technicznej, która obejmuje projekt budowlany, projekt wykonawczy. Projekty powinny zawierać część opisową (wraz z opisem technicznym dla poszczególnych branż), a także część rysunkową (rysunki branżowe, konstrukcyjne, szczegółowe), szczegółową specyfikację techniczną obejmująca swoim zakresem wszystkie roboty związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia.

Docieplenie drewnianego stropu nad nawą boczną wełną mineralną o grubości 12 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda λ=0,038 [W/(mK)], która byłaby umieszczona po zewnętrznej stronie przegrody (od strony nieogrzewanego poddasza) – po zewnętrznej stronie drewnianego, zabytkowego, płaskiego stropu starszej części kościoła (nawa boczna od strony południowej) , dodatkowo planuje się umieszczenie foli polietylenowej. Powierzchnia do ocieplenia: 84,82m2.

Docieplenie sklepienia krzyżowego nad nawą główną wełną mineralną o grubości 11 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda λ=0,038 [W/(mK)], która byłaby umieszczona po zewnętrznej stronie przegrody (od strony nieogrzewanego strychu) – po zewnętrznej strony sklepienia nawy głównej, dodatkowo planuje się umieszczenie foli polietylenowej. Powierzchnia do ocieplenia: 379,25m2.

Docieplenie sklepienia krzyżowego nad nawą boczną (N) wełną mineralną o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda λ=0,038 [W/(mK)], która byłaby umieszczona po zewnętrznej stronie przegrody (od strony nieogrzewanego strychu) – po zewnętrznej strony sklepienia bocznej nawy od strony północnej, dodatkowo planuje się umieszczenie foli polietylenowej. Powierzchnia do ocieplenia: 276,24m2.

Docieplenie sklepienia krzyżowego nad nawą boczną (S) wełną mineralną o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda λ=0,038 [W/(mK)], która byłaby umieszczona po zewnętrznej stronie przegrody (od strony nieogrzewanego poddasza) – po zewnętrznej strony sklepienia nad prezbiterium starszej części kościoła, dodatkowo planuje się umieszczenie foli polietylenowej. Powierzchnia do ocieplenia: 79,80m2.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, polegająca na zakupie nowego pieca nadmuchowego opalanego olejem opałowym lekkim o mocy 66,26kW, charakteryzujący się wyższą sprawnością z wbudowanym systemem regulacji i sterowania.

Demontaż istniejącego pieca olejowego.

Montaż i uruchomienie nowego pieca.

Demontaż i utylizacja starego pieca.

Zakup i montaż nowych kanałów powietrznych, umożliwiających dopływ ciepłego, ogrzanego powietrza do ogrzewanej strefy świątyni.

Wykorzystanie niezbędnej armatury i wyposażenia.

Prace wykończeniowe i towarzyszące.

Dom Parafialny w Szczepanowie:

 

Sporządzenie dokumentacji technicznej, która obejmuje projekt budowlany, projekt wykonawczy. Projekty powinny zawierać część opisową (wraz z opisem technicznym dla poszczególnych branż), a także część rysunkową (rysunki branżowe, konstrukcyjne, szczegółowe), szczegółową specyfikację techniczną obejmująca swoim zakresem wszystkie roboty związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia.

Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic płytami styropianowymi EPS o grubości 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda λ=0,035 [W/(mK)] po zewnętrznej stronie przegrody metodą lekką-mokrą, gdzie kolejno na płyty styropianowe zostanie nałożona warstwa zbrojeniowa, a wykończenie będzie stanowić tynk mineralny. Powierzchnia do ocieplenia: 8,67m2.

Dociepleniu stropu pod nieogrzewanym strychem wełną mineralną o grubości 24 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda λ=0,038 [W/(m2K)] poprzez ułożenie wełny po stronie zewnętrznej przegrody (w przestrzeni nieogrzewanego strychu). Powierzchnia do ocieplenia: 324,36m2.

Docieplenie skosów poddasza przy wykorzystaniu wełny mineralnej o grubości 21 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda λ=0,039 [W/(m2K)]. Przewidziano umieszczenie w przestrzeni powietrznej pomiędzy płytami betonowymi, a pokryciem dachowym. Powierzchnia do ocieplenia: 126,80m2.

Docieplenie ścian przy gruncie piwnic płytami styropianowymi XPS o grubości 16 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda λ=0,036 [W/(mK)]. Planuje się docieplenie ściany przy wykorzystaniu płyt styropianowych XPS, klejonych po zewnętrznej stronie przegrody (od gruntu) metodą lekką-mokrą, gdzie kolejno na płyty styropianowe zostanie nałożona hydroizolacja w postaci foli kubełkowej. Prace te miałyby być wykonywane po uprzednim dokonaniu wykopów w ziemi wokół ściany. Powierzchnia do ocieplenia: 172,97m2.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, polegająca na montażu kotła gazowego kondensacyjnego pracującego dla celów ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej o mocy 32,68kW. Zastosowanie automatyki pogodowej.

Przebudowa instalacji wewnętrznej kotłowni z wymianą przewodów i armatury w obrębie kotłowni. Izolacja przewodów.

Montaż i uruchomienie kotła.

Demontaż i utylizacja starego kotła występującego w stanie istniejącym.

Płukanie i czyszczenie instalacji przed montażem i uruchomieniem nowego kondensacyjnego kotła gazowego.

Wymiana 18 starych grzejników żeliwnych na konwekcyjne grzejniki stalowe płytowe nowego typu wraz z zaworami termostatycznymi.

Hydrauliczne równoważenie instalacji oraz sprawdzenie poprawności działania przy zastosowaniu kamery termowizyjnej ( ewentualna redukcja zbędnych strat ciepła).

Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, polegająca na zastosowaniu dwufunkcyjnego kotła gazowego kondensacyjnego, pracującego na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Montaż nowego zasobnika ciepłej wody użytkowej, który połączony zostanie z nowym kondensacyjnym kotłem gazowym.

Przeprowadzenie prac detalicznych i towarzyszących.

Przeprowadzenie prac polegających na obróbkach, wynikających z występowaniem płyt styropianowych EPS.

Kaplica Cmentarna w Szczepanowie:

 

Sporządzenie dokumentacji technicznej, która obejmuje projekt budowlany, projekt wykonawczy. Projekty powinny zawierać część opisową (wraz z opisem technicznym dla poszczególnych branż), a także część rysunkową (rysunki branżowe, konstrukcyjne, szczegółowe), szczegółową specyfikację techniczną obejmująca swoim zakresem wszystkie roboty związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o grubości 12 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda λ=0,038 [W/(mK)], która byłaby umieszczona po zewnętrznej stronie przegrody (od strony nieogrzewanego poddasza). Powierzchnia do ocieplenia: 241,18m2.

Wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe energooszczędne drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U=1,3 W/(m2K). Powierzchnia drzwi: 14,96m2.

Prace wykończeniowe i towarzyszące.

 

 

Zakres zadania inwestycyjnego oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 4, załącznik nr 4a, załącznik nr 4b do zapytania ofertowego może ulec zmianie, o ile wyniknie to z ustaleń i uzgodnień dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy zakres przedmiotu zamówienia będzie pozostawał w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne.

 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:

 

sporządzenie dokumentacji technicznej,

 

sporządzenie harmonogramu prac,

 

zorganizowanie placu budowy,

 

wyznaczenie osób do kierowania robotami, posiadających odpowiednie uprawnienia, których kopia zostanie przekazana Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót,

 

ograniczenie własnego terenu budowy do obszaru niezbędnego do wykonania robót,

 

właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom,

 

zabezpieczenie własnego mienia znajdującego się na terenie budowy,

 

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz urządzeń prowizorycznych w przeznaczonych do tego miejscach,

 

po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

 

zapewnienie świadczenia usług gwarancyjnych zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia i rozwiązania techniczne muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa.

 

Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania

 

Zakres ilościowy opracowań technicznych:

 

Projekty budowlane – wynikające z przyjętych rozwiązań 6 egz. w wersji papierowej, w tym 2 egz. oryginały będące załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę, 2 egz. w wersji elektronicznej. Dotyczy to wszystkich niezbędnych branż.

Projekty wykonawcze (5 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej wszystkich niezbędnych branż. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ze sobą w jedną dokumentację zawartości projektu budowlanego i zawartości projektu wykonawczego, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie materiały (rysunkowe i opisowe) niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych zadań.

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał w/w opracowania osobiście w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego pod adresem: :     

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie

ul. Św. Stanisława 2, 32-823 Szczepanów

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

 

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 30.11.2020 r.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

 

W postępowaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

 

dotyczące:

 

uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę OC na kwotę minimum: 3 500 000 zł

 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 

             Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca      

             wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum   

             3 500 000 zł.

 

wiedzy i doświadczenia:

 

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że działa na rynku powyżej 6 lat i wykonał 5.000 m2 oraz 5.000 m2 docieplenia stropów/stropodachów 

 

potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia:

 

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca

 

 

wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:przedmiotu

 

 

kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

 

projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

 

 

Ocena spełniania powyższych warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

 

 

W postępowaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 

Zamawiający nie może udzielić zapytania ofertowego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w zapytaniu ofertowym zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszym Zapytaniu, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia zapytania o zamówieniu.

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A . http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

 

WADIUM

 

 

Wysokość wadium.

 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 10.000 zł.

Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu;

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

 

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

kwotę gwarancji lub poręczenia,

 

termin ważności gwarancji lub poręczenia,

zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

 

zawarcie umowy, z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe

 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;

gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

 

Miejsce i sposób wniesienia wadium.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie, 

ul. św. Stanisława 2, 32-823 Szczepanów

Nr konta Parafii;

59 1020 4984 0000 4402 0051 5809

Przelew powinien wskazywać nazwę postępowania ofertowego, w którym składana jest oferta.

 

 

Termin wniesienia wadium.

 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

 

Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, wyklucza się z udziału w postępowaniu.

Zwrot wadium.

 

Zamawiający zwróci wadium:

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu zapytania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

 

niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Utrata wadium.

Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

 

Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obejmującego zarówno okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w wysokości 1% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

 

Zabezpieczenie może być wnoszone w :

pieniądzu

w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych

-gwarancjach ubezpieczeniowych

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie, 

       ul. św. Stanisława 2, 32-823 Szczepanów

      Nr konta Parafii;

      59 1020 4984 0000 4402 0051 5809

 

 

 

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca w okresie rękojmi nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU.

 

 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w zapytaniu Wykonawca składa:

 

oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym oraz braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania.

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa:

 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków w finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składa wydruk KRS lub CIDG.

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca składa wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikację.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 

 

Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

 

Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Zapytania

 

Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie kwoty w Formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, wszelkie

 

zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie ewentualne dodatkowe koszty, stanowiące ryzyko Wykonawcy, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym szczególnie koszty serwisowania instalacji, przez okres udzielonej gwarancji.

 

Oferty niepodpisane lub nieprawidłowo sporządzone Zamawiający odrzuca, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego zapytania.

 

Kompletna oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania

 

w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

 

pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw

 

oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym oraz braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,

 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu ofertowym. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

 

Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

 

określenie celu gospodarczego;

 

określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia;

 

oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz

gwarancji i rękojmi; zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

 

W razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w pkt 9 ppkt 2-5 lub przedłożenia dokumentów wypełnianych nieprawidłowo lub w sposób nie wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu albo braku powiązań z Zamawiającym i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści tych dokumentów w terminie wyznaczonym. W przypadku nieodpowiedzenia przez Wykonawcę na wezwanie lub przedłożenia ponownie nieprawidłowo wypełnionych dokumentów, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Nie przedłożenie lub przedłożenie, w formie niezgodnej z Zapytaniem ofertowym, dokumentów wskazanych pkt 9 ppkt 1, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

 

KRYTERIA OCENY OFERT.

 

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 

zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego zapytania;

nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny o wadze 60%, gwarancji o wadze 40%. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów jest ofertą najkorzystniejszą.

 

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałtową dla całego zakresu zamówienia. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 poz. 80 ) w art. 632 k.c. określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodz enia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac.”

 

Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w Załączniku nr 4.

 

Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:

 

Kryterium: cena – waga 60 %

 

punktacja od 0 pkt do 60 pkt – najniższa cena 60 pkt pozostałe proporcjonalnie do najniższej ceny.

 

Do wyliczenia wg wzoru:

 

Najniższa oferowana cena (Cn)

 

C = ————————————— x 60 pkt

 

Cena badanej oferty (Cb)

 

 

gdzie:

 

C – punkty badanej oferty

 

Cn – najniższa oferowana cena

 

Cb – cena badanej oferty

 

 

Przyjmuje się, ze 1% = 1 pkt

 

 

Kryterium: gwarancja – waga 40 %

 

• punktacja od 0 pkt do 40 pkt – najdłuższa gwarancja 40 pkt pozostałe proporcjonalnie do najdłuższej gwarancji.

 

Do wyliczenia wg wzoru:

 

 

Gwarancja badanej oferty (Gb)

 

= ———————————————– x 40 pkt Najdłuższa oferowana gwarancja (Gn)

 

gdzie:

 

G – punkty badanej oferty

 

Gn – najdłuższa oferowana gwarancja

 

Gb – gwarancja badanej oferty

 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

 

UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

 

Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy.

 

 

 

. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2020. Oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.

Oferty należy składać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn.

 

zm.), posłańca lub osobiście, ofertę należy złożyć w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego pod adresem: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie, 

ul. św. Stanisława 2, 32-823 Szczepanów

 

Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie

 

Oferta w postępowaniu na dostawy:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Bazyliki w Szczepanowie wraz z Domem Parafialnym oraz Kaplicą Cmentarną

 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 

Oferty nadesłane pocztą lub kurierem będą zakwalifikowane do zapytania ofertowego

 

pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę lub kuriera w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ppkt 1.

 

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego pod adresem: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie, 

ul. św. Stanisława 2, 32-823 Szczepanów, w dniu 31.07.2020 o godz. 12.oo

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

 

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji zapytania ofertowego – ogłoszenia wraz z załącznikami. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania

wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: https://bazylikaszczepanow.pl/

 

W zapytaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

 

w kwestiach formalnych i proceduralnych: Ks. Władysław Pasiut

w kwestiach merytorycznych: Władysław Pasiut

 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w formie pisemnej, której główne założenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

 

Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości na kwotę stanowiącą równowartość wynagrodzenia brutto, wskazaną w Ofercie Wykonawcy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy dostarczyć dokument, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 15 Zapytania.

 

Niedopełnienie obowiązków wymienionych powyżej będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim wypadku, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYN.

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA.

 

 

Załącznikami do niniejszego zapytania, stanowiącymi jego integralną część, są:

 

załącznik nr 1: wzór Formularza Ofertowego;

 

załącznik nr 2: wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym oraz braku podstaw do wykluczenia;

załącznik nr 3: istotne postanowienia umowy;

 

załącznik nr 4, załącznik 4a, załącznik 4 b: Programy Funkcjonalno-użytkowe;

 

Załącznik nr 5: Wykaz osób.